گزارش پیشرفت پروژه


تکمیل قالب بندی دیوار حائل های 27 بهمن 99

تکمیل قالب بندی دیوار حائل های 27 بهمن 99

عملیات قالب بندی دیوار حائل های تکمیل شده شروع شده است.اگر نواقصی در دیوار حائل ها دیده شود تکمیل خواهد شد(البته با توجه به تایید ناظر این مورد بعید است) بعد از قالب بندی هر دیوار جک های نگه دارنده آن نیز برای حفظ فشار بتن اضافه می شوند

اجرای بتن ستون ها و باز کردن قالب ها 25بهمن99

اجرای بتن ستون ها و باز کردن قالب ها 25بهمن99

بعد از اجرای بتن ستون ها و گذشت یک روز از بتن ریزی آن ها امروز اکیپ اجرایی در حال باز کردن قالب ها می باشند.همانطور که در عکس ها مشخص است بتن ریزی به نحو احسن انجام شده و هیچ نوع کرم خوردگی در آن مشاهده نمی شود.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...