ساختمان

جک گذاری بین قالب های برای مقاومت بیشتر 26 دی ماه 99

/golke2206-96

با توجه به اینکه حجم بتن ریزی فونداسیون بالا بوده و فشار زیادی به قالب ها وارد می شود بعد از اتمام قالب بندی قالب ها را با گذاشتن جک مقاوم میکنند هرچند که قفل و بست قالب ها به طور دقیق انجام شده باشد.امروز جک های بین قالب ها بسته شد.


اتمام کامل کار آرماتور بندی و قالب بندی 25 دی ماه 99

/golke2206-95

تیم اجرایی گلدن کی کار خاموت گذاری برخی قسمت های باقی مانده فونداسیون را انجام داده و کار قالب بندی و آرماتور بندی به طور کامل پایان یافت.


اتمام کار قالب بندی و امادگی برای عملیات بتن ریزی23دی ماه99

/golke2206-88

کار قالب بندی به اتمام رسید و فونداسیون اماده عملیات بتن ریزی می باشد.موجز راهنمایی رانندگی نیز گرفته شده است.و فردا کار بتن ریزی انجام می شود


رفع نواقص مطرح شده از طرف مهندس ناظر 22دی ماه99

/golke2206-87

اکیپ ارماتور بندی نواقص مطرح شده از طرف مهندس ناظر را تکمیل کرده و کار ارماتور بندی به اتمام رسیده است.


کار تکمیل ارماتور بندی در حال انجام می باشد 21دی ماه 99

/golke2206-86

کار تکمیل ارماتور بندی در حال انجام می باشد همزمان قالب قسمت های تکمیل شده بسته و اماده بتن ریزی می شوند.موارد مطرح شده توسط مهندس ناظر سازه نیز در حال اصلاح میباشند


بازدید مهندس ناظر از نحوه اجرای فونداسیون 20 دی ماه 99

/golke2206-85

کار اجرای قالب بندی در حال انجام می باشد.همچنین مهندس ناظر سازه ساختمان از نحوه اجرای فونداسیون بازدید داشتند.


شروع کار قالب بندی فونداسیون 18 دی ماه 99

/golke2206-81

کار قالب بندی فونداسیون شروع شده است.عملیات قالب بندی به علت حساس بودن بتن ریزی و نظم در آن باید به صورت دقیق اجرا شود هم کیفیت بتن اجرا شده مناسب باشد و هم به علت حجم بالای بتن و فشار وارده بر قالب ها، قالب ها از جا خارج نشوند.نظارت بر کار قالب بندی نیز با دقت انجام می شود


بستن ارماتور ستون های طبقه -1 16دی ماه 99

/golke2206-80

ارماتور فونداسیون تقریبا تکمیل شده است و تیم اجرایی گلدن کی امروز کار بستن ارماتور ستون های طبقه -1 را به انجام رساندند .


ردیف میانی فونداسیون موازی با دیوار شمالی اجرا شد 15 دی ماه 99

/golke2206-76

ردیف میانی فونداسیون موازی با دیوار شمالی نیز اجرا شد و همچنین نوارهای قبلی که بافته شده بودند تکمیل شدند.پیش بینی می شود انتهای هفته جاری با تایید مهندس ناظر سازه کار ارماتور بندی فونداسیون اتکمیل شده و اماده قالب بندی و بتن ریزی شود


اخرین نوار میانی و همچنین نوار انتهایی کار بافته شد14دی ماه 99

/golke2206-69

کار تکمیل نوارهای فونداسیون در حال انجام است و اخرین نوار میانی و همچنین نوار انتهایی کار بافته شدند.